Marxveld Business Consultants BV (MBC) is een in 2020 opgerichte Nederlandse vennootschap, die zich ten doel stelt proactief te adviseren bij het initiëren en stimuleren van maatschappelijk verantwoorde veranderingen om daardoor een bijdrage te leveren aan een betere ((be)leefbare) maatschappij.

Niet de korte termijn, maar de lange termijn van een onderneming wordt bepalend.

Een ambitieuze doelstelling, die haalbaar is indien er wordt samengewerkt en er een gelijkwaardig vertrekpunt bestaat op het gebied van kennis en kunde van alle betrokkenen. Uitgangspunt is de driehoek Natuur-Mens-Techniek en het breed creëren van bewustwording hieromtrent. MBC adviseert volgens het Rijnlandse ondernemingsmodel, maar dan wel op een liberale wijze. Hierdoor krijgt het echte ondernemerschap vorm, terwijl primair de continuïteit van de onderneming een prioriteit krijgt boven de (noodzakelijke) aandeelhouder. Kortom niet de korte termijn (Angelsaksische ondernemingsmodel), maar de lange termijn van een onderneming wordt bepalend. Voorwaarde is wel dat  de onderneming, overeenkomstig de natuur, meebeweegt met neurale ontwikkelingen in de context.

Marxveld is een oud-havezate (oorspronkelijk de huisvesting van een adellijk statenlid van het Oversticht en later het Land van Vollenhove als toenmalige bestuursorganen) in Vollenhove en daterend uit het einde van de 15e eeuw. Een respectabele geschiedenis die het Noordoosten van het huidige Nederland vorm heeft gegeven. De huidige bewoners en gelieerde partijen zitten net zo stevig in hun specialisme en willen gebaseerd op dit fundament en erflating met MBC in de 21e eeuw een maatschappelijke bijdrage leveren.

FILOSOFISCHE ACHTERGRONDEN

De mens is, als dominant onderdeel van alle leven, tijdelijk gast op de aarde en de daar aanwezige natuur. De natuur staat echter niet stil, maar evolueert constant en neemt daarvoor alle benodigde tijd. Hoe dan ook en in welke vorm: altijd zal de natuur overleven, omdat voor de planeet aarde en de natuur tijd onbelangrijk is. Dit geldt niet voor de mens.

De mens gedraagt zich echter door de uitputting van bodemschatten steeds meer als bestuurder van de natuur. Dit arrogante gedrag zal uiteindelijk de voortijdige ondergang van het menselijk leven inluiden. Bescheidenheid past een goede gast. Respecteer de natuur als gastheer en leermeester en probeer er vriendschap mee te sluiten. Het is goed te beseffen dat de mens het bestaan heeft te danken aan de (komst en) aanwezigheid van water. Water is geen bedreiging maar een basis levensvoorwaarde van o.a. de mens. We kunnen veel van water leren en er ook ontzettend veel gemak en plezier mee beleven.

Respecteer de natuur als gastheer en leermeester en probeer er vriendschap mee te sluiten.

De laatste eeuwen is er met name sinds en door de industriële revolutie een vorm van staatshuishouding ontstaan, die de afstandelijkheid met betrekking tot de natuur helaas nog meer benadrukt. En met alle gevolgen van dien. Sinds de recente recessie begin deze eeuw is er echter voorzichtig sprake van een kantelpunt.

ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE AANDACHTSVELDEN

Door de recente Corona-overval is duidelijk geworden dat de huidige globale maatschappelijke inrichting niet is opgewassen tegen ingrijpende verstoringen.

De nageleefde ongelimiteerde economische groei heeft de maatschappelijk verantwoorde grenzen bereikt en leidt tot nieuwe recessies en groeiende burgerlijk ontevredenheid (polarisatie en populisme). De ambitieuze bedrijfsdoelstelling van MBC benadrukt nogmaals de noodzakelijke multidisciplinaire en overtuigende samenwerking.

Een korte verkenning leert dat persoonsgebonden data zich momenteel in een exponentieel stijgend en daarmee nauwelijks te stoppen traject van (mis)gebruik bevinden.

Een belangrijk aandachtspunt is de groeiende weerstand en daarmee obsessieve benadering van de privacy-problematiek, die onbeheersbare vormen begint te krijgen. De uiteindelijk AVG blijkt in de huidige praktijk eerder een remmend en daarmee belemmerend effect te hebben. Wetgeving behoort een middel te zijn om een doel te bereiken, maar lijkt momenteel meer een doel waar achter complexe vraagstukken verscholen kunnen worden.  Een korte verkenning leert dat persoonsgebonden data zich momenteel in een exponentieel stijgend en daarmee nauwelijks te stoppen traject van (mis)gebruik bevinden. Dit hebben we allen laten gebeuren en doen dat onbewust nog steeds. Nog sterker we denken er zelfs van te profiteren. Vergelijk bv het “vrije” aanbod van de diverse sociale media en het gebruik ervan! De individuele mens beseft dit te weinig en overziet daardoor ook toekomstige consequenties nauwelijks. Sommige entrepreneurs en investeerders zien dit anders en verdienen hiermee veel geld, maar ook zij zijn zich niet of slechts ten dele bewust van de lange termijn consequenties. Controle op dit bewuste (mis)gebruik blijkt lastig uitvoerbaar en is vaak zelfs ongewenst.

Sustainability is no longer about doing less harm
It’s about doing more good

-Jochen Zeitz

INSPELEN OP DE ACTUALITEIT DOOR MBC

MBC heeft voorstellen ontwikkeld om de persoonlijke data opnieuw te structureren en een verantwoord gebruik en het bezit/beheer daarvan bij de enige rechthebbende eigenaar te positioneren.

MBC beschikt over een uitgebreid netwerk en participeert in diverse stichtingen, werkgroepen en community ’s met betrekking tot popularisatie en/of uitrol van innovatieve technieken, data privacy en (her)opleiding. Daarnaast publiceert MBC artikelen betreffende de onderwerpen en verzorgt desgewenst lezingen of gastcolleges. Initiatieven worden uitgevoerd met geselecteerde partijen uit het netwerk dan wel ecosysteem. Selectie richt zich op het aantoonbaar leveren van toegevoegde waarde en gebaseerd op een coöperatief business model, zodat er een transparant verdienmodel ontstaat voor alle participerende partijen.

MBC is een relevante community met jarenlange ervaring en positief kritische levenshouding. Juist de persoonlijke diversiteit van de consultants maakt dat hun optreden complementair is. Periodieke thematische brainstormsessies leiden tot veel enthousiasme in werk en ook veel energie genereren.

MBC investeert door te participeren in burgerinitiatieven en publieke-private-(wetenschappelijke) samenwerkingsverbanden. Ook daarbij wordt een evolutie waargenomen door de positionering van de publieke rol meer voorzichtig te laten verschuiven naar een (gelijkwaardig) partnerschap. Het voordeel is dat partners dan tevoren hun individuele ‘win” met de anderen kunnen delen en daardoor nare verrassing achteraf worden vermeden.

Om de betrokkenheid en inzet in de diverse rollen zuiver te houden hanteert MBC een actuele en transparante governancecode voor alle MBC consultants en gelieerden.

MBC werkt als verbinder continu aan het in standhouden van een actueel en hoogwaardig (inter)nationaal kennisnetwerk. Hiertoe wordt geïnvesteerd door het volgen van publicaties en deelnemen aan seminars.

  • Creëren bewustwording
  • Uitzetten planning (korte, middellang en lange termijn)
  • Eerste doelgroepen en benodigde participanten
  • Opzetten teaser
  • Benaderen notariaat en gezondheidszorg
  • Participeren Stichting WIS
  • Opstellen liquiditeitsplan
  • Verwerven financiële bronnen
  • Roll out

Dit speerpunt wordt aangestuurd door consultants en gelieerden met expertise in de (data)technologische, medische (gezondheids), en het snijvlak publiek/wetenschappelijk/private sector op zowel onderzoek, ontwikkeling als uitvoeringsniveau. Voor toelichting wordt verwezen naar de korte beschrijvingen van André Hammer en Rein Hoogland.

Een organisatorisch hulpmiddel om de eigenaren van persoonlijke data in staat te stellen hier een meerwaarde aan te ontlenen.

Dit speerpunt wordt aangestuurd door consultants en gelieerden met expertise in de (data)technologische, medische (gezondheids), en het snijvlak publiek/wetenschappelijk/private sector op zowel onderzoek, ontwikkeling als uitvoeringsniveau. Voor toelichting wordt verwezen naar de korte beschrijvingen van André Hammer en Rein Hoogland.

De opvulling van een huidige omissie in de digitale vastlegging van persoonlijke data, waardoor het oneindige vastleggen wordt voorkomen.

Voor toelichting wordt verwezen naar de korte beschrijving van André Hammer

Internationale samenwerking realiseren tussen regio’s (ook buiten de EU), ten faveure van inwoners en bedrijven. Initiatieven om publiek private specifieke regio’s te versterken, uitgaande van lange termijn, wensen en mogelijkheden.

Voor dit speerpunt werken meerdere consultants als projectteam samen, met ieder internationale en regionale ervaring, alsmede expertise in deelgebieden op het terrein van data , IT, internationale samenwerking, hospitality, vrijetijdseconomie, cultuuromslag, koppeling mens-IT. Voor toelichting wordt verwezen naar de korte beschrijvingen van Gabriella Esselbrugge en André Hammer.

Stelt de regio in staat de werkelijke inkomsten en uitgaven te relateren naar bewoners, bedrijven en bezoekers.

Voor dit werken meerdere consultants als projectteam samen, met ieder internationale en regionale ervaring, alsmede expertise in deelgebieden op het terrein van data , IT, internationale samenwerking, hospitality, vrijetijdseconomie, cultuuromslag, koppeling mens-IT. Voor toelichting wordt verwezen naar de korte beschrijvingen van Georgina van Buul en André Hammer.

Door gericht toeristen te werven met maatwerkprogramma’s en spelregels zal er een hogere waardering en beloning volgen.

Voor dit werken meerdere consultants als projectteam samen, met ieder internationale en regionale ervaring, alsmede expertise in deelgebieden op het terrein van data , IT, internationale samenwerking, hospitality, vrijetijdseconomie, cultuuromslag, koppeling mens-IT. Voor toelichting wordt verwezen naar de korte beschrijvingen van Gabriella Esselbrugge en André Hammer.

CONTACT

Marxveld Business Consultants
Bisschopstraat 22
8325 BC Vollenhove
The Netherlands
info[at]marxveld.nl